Last trawl for broken links: August 2018; proportion of https 57%.

ISO Latin 1 test

ngstrm chteau crche crpe croton dbcle doppelgnger migr entrecte faade
fte fhrer garon maana mle nave pt premire rle smrgsbord soupon
rido xito ntegro ptimo ltimo

KOI8 test

Some links:

Skip to Computing


ISO Latin 1 (ISO-8859-1)

   0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x Ax Bx Cx Dx Ex Fx
x0  NUL DLE SP 0  @  P  `  p      NS       
x1  SOH DC1 !  1  A  Q  a  q             
x2  STX DC2 "  2  B  R  b  r             
x3  ETX DC3 #  3  C  S  c  s             
x4  EOT DC4 $  4  D  T  d  t             
x5  ENQ NAK %  5  E  U  e  u             
x6  ACK SYN &  6  F  V  f  v             
x7  BEL ETB '  7  G  W  g  w             
x8  BS CAN (  8  H  X  h  x             
x9  HT EM )  9  I  Y  i  y             
xA  LF SUB *  :  J  Z  j  z             
xB  VT ESC +  ;  K  [  k  {             
xC  FF FS ,  <  L  \  l  |             
xD  CR GS -  =  M  ]  m  }             
xE  SO RS .  >  N  ^  n  ~             
xF  SI US /  ?  O  _  o  DEL            

coup de grce, coup de thtre, en fte, ide reue,
matre d'htel, papier mch, plus a change,
table d'hte, tte--tte, vis--vis

Unicode entities:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а́ е́ и́ о́ у́ ы́ э́ ю́ я́ А́нна И́горь О́льга Э́дуард Ю́рий Я́ков

за́мок, замо́к, больша́я часть, бо́льшая часть, тра̀нсатланти́ческий, мѐжду собо́й

і ѣ ѳ ѵ пріѣхалъ къ сожалѣнію

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

τὴν γὰρ ὠφελίην τὴν τῶν τειχέων τῶν διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ ἐληλαμένων

τὴν γὰρ ὠφελίην τὴν τῶν τειχέων τῶν διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ ἐληλαμένων

ἁ ἀ ά ὰ ᾶ ᾳ ἆ ᾀ ᾷ ᾆ
ϊ ϋ ῳ ᾧ ῃ ῳ ῆ ῖ ῦ ῶ

ὀΐω νηΐ χροῒ κληῗσιν ἐϋζύγου

𓇌 𓃭 𓎚
𓆑 𓈗 𓂀

ɡ ʧ ʃ ʤ ʒ ɛ ə ɪ ɒ ʌ ʊ ɑ ɔ æ ç ð ŋ θ ʔ ː ˈ ˌ

ʀ ø œ ɲ ɥ ɛ̃ ɑ̃ ɔ̃ œ̃

ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbəl

ɛ̃kɔ̃pʀeɑ̃sjɔ̃

ˈʃvartsvɛldɐ ˈkɪrʃtɔrtə

bwonˈdʒorno rinaʃʃiˈmento ineɡwaʎˈʎantsa impeɲˈɲato

pronũsjaˈsãw hetrospektʃivaˈmẽtʃi

prunũsjɐˈsɐ̃w

ˈeːijaˌfjatlaˌjœːkʏtl̥

xərʌˈʃo

0123456789 ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

1 ¼ 2 ½ 3 ¾ 4 ⅛ 5 ⅜ 6 ⅝ 7 ⅞ 89

1 ⅓ 2 ⅔ 3 ⅕ 4 ⅖ 5 ⅗ 6 ⅘ 7 ⅙ 8 ⅚ 9

1 ⅐ 2 ⅑ 3 ⅒ 456789

33⅓   3½   5¼   9¾   4 ft 8½ in   1⅞ in/sec

51°30′26″N

∀ ∃ ∇ ∑ √ ∞ ∫ ∂ ∝ ∩ ∪ ∴ ≤ ≥ ⊂ ⊃ ⊕

𝛼 𝛽 𝛾 𝛿 𝜀 𝜁 𝜂 𝜃 𝜄 𝜅 𝜆 𝜇 𝜈 𝜉 𝜊 𝜋 𝜌 𝜍 𝜎 𝜏 𝜐 𝜑 𝜒 𝜓 𝜔

♜ ♞ ♝ ♛ ♚ ♝ ♞ ♜
♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟ ♟

♙ ♙ ♙ ♙ ♙ ♙ ♙ ♙
♖ ♘ ♗ ♕ ♔ ♗ ♘ ♖

☂ ☊ ☚ ☛ ☹ ☺ ☽ ☾ ⌬ ♀ ♂ ☑ ♲ ⚓ ⌘ ⏣ ✂ ✈

␍ ␊ ␆ ␕ ␛ ⏎ ⌛ ✓ ✔ ☢ ∅ ℅ № Ω ↦ “ ” €

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯

𝄞 𝄢 𝄪 𝄫 𝆒 𝆓 𝆮

⌚ ⏏ ⏚ ⚛ ⚽

⏸ ⏹ ⏺ ⏵ ⏩ ⏪ ⏯

📷 📹 🎥 🔬 💬 💀 👣 👕 🐧 🐟 🐎 🎻

🎸 🎬 🎈 🎄 🍸 🍴 🌐 🚁 🚂 🚞 🚢 🚲

🚼 👶 🔊 📡 🐬 🎹 🎧 🌷 🎨 📚 🚠 🚡

🚂 🌷 🎨 📚

TAT⁻¹   ML²T⁻²   cos⁻¹(-⅓)   log₁₀

sin𝜔̃ = ⅗

½I𝜔²   ⅖M𝑎²

𝑎ₙ = 𝑎ₙ₋₁ + 𝑎ₙ₋₂   𝑎𝑏 = ¼(𝑎 + 𝑏)² - ¼(𝑎 - 𝑏)²

⟨𝐱, 𝐲⟩ = ¼‖𝐱 + 𝐲‖² - ¼‖𝐱 - 𝐲‖²

𝑎⁻¹𝑏⁻¹𝑎𝑏   √(1 - 𝑣²/𝑐²)   |𝜓|²

𝑓′(𝑥)   𝑓″(𝑥)   𝑓⁽ⁿ⁾(𝑥)   ∇²𝜙   ∂²𝜙/∂𝑡²

N₂ + 3H₂ ⇌ 2NH₃

³He ¹⁴C   Na⁺ Cl⁻   C₆H₅OH   Ag₅Zn₈   Ge₂Sb₂Te₅

ab ≤ ⅓a + ⅔b

a½bc ≤ ½a + ⅓b + ⅙c


Brian Kelk
Dark energy is dark matter times the square of the speed of dark light.